Les folles d’enfer… / 2007 – photos

avec : Jerôme Derre, Julie-Marie Parmentier, Nathalie Richard
D’autres photos : Site d’Agathe Poupeney / Fedephoto 

Fragments / 1998 – photos

avec : Kostas Kalivretakis, Maria Kallymani, Ilias Koundis, Maya Koutouzis, Gerassimos Michalis, Evri Sofroniazou, Nikos Zorbas