Le journal mexicain / 2001 – photos

Marousso Karaleka et Nikos Pandelidis